استفاده از امکانات سامانه صرفاً جهت کاربران ایرانی فراهم می باشد.